معجون دبیدالورد (۱۰۰ گرم) (طوبی)

معجون دبیدالورد، یک داروی کاملا گیاهی جهت درمان ورم شکم و اندام می‌باشد.

۷۵,۰۰۰ تومان

نحوه مصرف:
  • صبح ناشتا و شب قبل از خواب، يک قاشق مرباخوري از دارو مصرف شود.
  • اين دارو براي درمان بيماري‌هاي پوستي حداقل سه ماه بايد مورد استفاده قرار گيرد.

خاصیت‌های معجون دبیدالورد (۱۰۰ گرم) (طوبی)

دزمان انواع ادم (تورم)
درمان سردرد
درمان سرگیجه
درمان ضعف معده
رفع حرارت زايد کبد، رحم و مغز
بهبود پسوريازيس و اگزما

توضیحات معجون دبیدالورد (۱۰۰ گرم) (طوبی)

ترکیبات:

سنبل‌الطيب، مصطکى، زعفران، طباشير، دارچين، اذخر، اسارون، قسط شيرين، غافث، تخم کشوث، روناس، لك مغسول، تخم كاسنى، تخم كرفس، زراوند طويل، حب بلسان، قرنفل، عود، گل سرخ، عسل کف‌گرفته

 

 

موارد مصرف:

  • مفيد در استسقا، صداع بارد، سدر، دوار، ضعف معده، تفتيح سده جگر، تحليل اورام و دبيلات، دوى و طنين و منع صعود ابخره‏، رفع حرارت زايد کبد، رحم و دماغ.

 

 

شکل و مقدار دارو:

معجون / ۱۰۰ گرم

 

 

چرا معجون دبیدالورد شرکت طوبی؟

از ديد داوود انطاکي، اين دارو براي درمان همه انواع سردردها، صعود ابخره، دوي و طنين، ضعف معده و کبد، و انواع استسقاء بسيار مفيد است و صلابات و اورام را به تحليل مي‌برد.
در کتاب اکسير اعظم چنين آمده که دبيد الورد در استسقا نافع‌ترين اشيا است.
معجون دبيدالورد هرجا که قوه مغيره کبد مشکل دارد (مانند پسوريازيس و اگزما) اثر مي‌گذارد.
سنبل الطيب، مفتح سده دماغى و معده و كبد و مقوى دماغ و فم معده و جگر بارد و مسخن آنها و مقوى قوت ماسكه، مجفف رطوبات و فضول دماغي و معده و مانع انصباب مواد به معده و امعا و دافع لذع آنها و جهت تحليل نفخ و رياح و بيماري‌هاي كبد بارد رطب و استسقاى لحمي و يرقان و درد سپرز و اورام باطنى و بواسير و بيماري‌هاي بارد کليه مفيد است.
مصطکي، ملطف و محلل و جالي و قابض و مقوى قوى و اعضاى رئيسه و معده‏ است. آشاميدن آن رافع صداع بارد و نزلات بارد و جهت تقويت معده و امعا و كبد و کليه و كسر رياح و رفع سوء هضم و قراقر و فواق ريحي و تحليل رياح و تحريك جشا و ورم احشا و مغص مفيد است‏.
‏زعفران، مفرح قوى و مقوى حواس و مغرى و منضج و محلل و مصلح عفونت خلط بلغمى و مانع و حافظ آن از تغيير و فساد و داراي قوت قابضه و مقوى جوهر روح حيواني و جگر و احشا و منقى کليه و مثانه و مفتح سده دماغ و جگر و سپرز است.
طباشير، مفرح و مقوى معده و جگر حار و مسكن التهاب و عطش و قاطع قئ صفراوى و اسهال دموى و حار و محلل و مجفف رطوبات بارد مرخي معده و جهت تقويت اعضاى ضعيف از حرارت و حميات حار حاد و عطش مفرط و خلفه حار مفيد است.
دارچين، به غايت ملطف و مفتح و منضج عفونت اخلاط و حافظ قوت‌هاى نفساني و حيواني و طبيعي و محلل رياح و مواد بارد و مجفف رطوبات دماغي و نزلات بارد رطب و امراض بارد دماغي و جهت تقويت اعضاى رئيسه و معده و جگر و تفتيح سده جگر و استسقا مفيد است.
اذخر، محلل و مفتح سده كبد و افواه عروق و مقطع و منضج اخلاط لزج غليظ و منقي سر از فضلات رديه و رطوبات بلغمي است و جهت ورم معده و جگر و سده آن و صلابت سپرز و رفع بادها و استسقا و بيماري‌هاي کليه و دفع فضلات و رفع ورم رحم و اورام صلب هر عضو كه باشد خواه معده و يا كبد و يا کليه و تب‌هاى بلغمي در اواخر مفيد است. خوردن بيخ آن با مصطكي منقي فضول دماغي است.‏
اسارون، ملطف و محلل و مفتح و مقوى و منقي دماغ و اعصاب و معده و جگر و سپرز و کليه است از اخلاط بارد رطب و آشاميدن آن جهت امراض بارد رطب دماغي و تشنج امتلائي و خدر و تقويت دماغ و تسخين آن و اعصاب و صداع به مشاركت رحم نافع است. جهت استسقا و يرقان سدى و ورم رخو جگر و سپرز و تنقيه آلات بول و رحم از رطوبات لزج و فضول ردي مفيد است.
قسط شيرين، مقوى اعضاى رئيسه و اعصاب و دافع امراض بارد رطب آن‌ها، دافع صداع بارد رطب كهنه و براى تحليل رياح و تقويت معده و كبد و کليه و مثانه و جهت تفتيح سده كبد و طحال و تحليل ورم طحال و استسقا و يرقان و مغص و درد رحم‏ مفيد است.
غافث،‌ ملطف و مقطع و جاذب و جالى و مفتح سده جگر و سپرز و منقي مجارى آن و جهت تب‌هاى مركبه و اسهال اخلاط سوخته مفيد است. و جهت اوجاع كبد و تقويت كبد و تحليل اورام آن و اورام طحال و صلابت آن و صلابت معده و سوء القنيه و استسقا نافع است.
کشوث: ملطف و مفتح و مخرج فضول لطيف از عروق و مفتح سده معده و كبد و احشا و ملين طبع و منقى بدن و جهت مغص و ضعف معده و جگر و سپرز و تحليل رياح و تنقيه رحم مفيد است.
‏روناس: مفتح سدد بوده و جهت سستي اعضا و يرقان و تقويت معده مفيد است.
لاک: جالى و محلل و منقى اخلاط و حابس است. و جهت تقويت معده و جگر و احشا و تفتيح سده كبد و طحال و استسقاى لحمى و زقى و يرقان و ضعف کليه و سائر اعضا و تنقيه اخلاط بارد و وجع كبد و تحليل اورام باطني نافع است.
‏کاسني: تخم کاسني جهت صداع و خفقان و تفتيح سدد و استسقا و يرقان و حميات صفراوي و سددي نافع‏ است.
تخم کرفس: جهت استسقا و تسكين اوجاع و مفتح و محلل‏ است. آشاميدن آن جهت برودت احشا و رفع مغص و حدت ادويه و تفتيح سده جگر و كبد و طحال و تنقيه کليه و مثانه مفيد است.
زراوند: جالي و جاذب و محلل و مقطع بلغم و مفتح سدد و جهت استرخاى عصب و تشنج امتلائي و تنقيه سينه و كبد و دفع رياح‏ مفيد است.
عود: ملطف و مفتح سدد و مفرح و مقوى اعصاب و حواس و قواى دماغي و قلب و كبد و معده و احشا و کليه و پراكنده كننده رياح و محلل آنها و هاضم و زائل كننده رطوبات عفنه و بلت معده و رحم و ضعف معده و امعا و کبد و کليه و مثانه و رحم است.
حب بلسان: مقوى معده و مجفف رطوبات معده و امعا و رافع صرع و سدر و درد سر كهنه و نو و مغص و امراض بلغمي و سوداوى و تفتيح سده جگر و استسقاست.
قرنفل: داراي قوت ترياقيت و تفريح، مقوى ارواح و اعضاى رئيسه باطني و حافظ آن‌ها و جهت تقويت دماغ و ذهن و فكر و رفع صداع بارد رطب و نزلات متوالي و سكته و تفتيح سدد دماغى نافع است. مقوى معده و قوت هاضمه و امعا و كبد و کليه بارد و طحال و رحم و مسخن و رافع استسقاى لحمي و بيماري‌هاي بلغمي و سوداوى و امراض بارد رحم است.
گلسرخ: مقوى قوى و ارواح و مفرح و ملطف و جالى و مسهل و مسكن صفرا و بلغم رقيق و قابض است و آشاميدن آن جهت تقويت معده و جگر و کليه و امعا و رحم و مقعد مفيد است.
اين ترکيب در مجموع مي‌تواند با تقويت معده و احشا، هاضمه را بهبود بخشيده و با تسخين اعضاي رئيسه و جهاز هاضمه به درمان بيماري‌هاي بارد و رطب اعضاي عصباني کمک کند.

 

 

چه کسانی نباید از این محصول استفاده کنند؟

  • افراد دارای آلرژي نسبت به دارچين، بلسان، قسط، کاسني، يا لاک
  • زنان باردار و شیرده

 

 

چه نکاتی را قبل از مصرف این محصول باید بدانیم؟

اين دارو براي درمان بيماري‌هاي پوستي حداقل سه ماه بايد مورد استفاده قرار گيرد.

 

 

عوارض جانبی:

  • معمولا مصرف دارو با دوز توصيه شده عارضه‌اي ايجاد نمي‌کند.
  • ممکن است باعث يبوست يا تهوع شود. در صورت ايجاد يبوست، همراه با گلقند مصرف شود.

 

 

تداخلات دارویی:

مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ضد‌انعقادي، ضد‌پلاکتي، ترومبوليتيک و هپارين‌ها، بايد تحت‌نظر پزشک صورت گيرد.

 

 

وضعیت مصرف در بارداری و شیردهی:

منع مصرف دارد.

در ۳۰ ثانیه، با نحوه گزینش محصولات زادمهر آشنا شوید!

نظرات خریداران معجون دبیدالورد (۱۰۰ گرم) (طوبی)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “معجون دبیدالورد (۱۰۰ گرم) (طوبی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه